Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača su dokumenti Europske komisije čiji je cilj osigurati ista prava za istraživače, bez obzira na to u kojoj su europskoj državi uposleni.

世界彩最新的安卓版europska povelja definira prava i obveze istraživača i organizacija u kojim oni rade, a kodeks o zapošljavanju istraživača upućuje na jednakost postupka zapošljavanja prema svim istraživačima u europi i povećanje transparentnosti procesa novačenja i zapošljavanja.

U svibnju 2010. Sveučilište u Osijeku je potpisalo Deklaraciju o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i Kodeksu o zapošljavanju istraživača世界彩最新的安卓版, čime se obvezalo poštivati načela Povelje i Kodeksa te uskladiti svoje pravne akte s načelima Povelje i Kodeksa.

世界彩最新的安卓版strategija ljudskih resursa za istraživače (akcijski plan) predstavlja sažetak interne analize sveučilišta josipa jurja strossmayera u osijeku (tablica “a human resources strategy for researchers incorporating the charter&code”).

samovrednovanje aktivnosti definiranih akcijskim planom 2012. godine provedeno je tijekom 2014. i početkom 2015. godine. izvješće o provedenim aktivnostima dovršeno je 23. veljače 2015. godine. na izvješću je radila radna skupina koju čine uprava sveučilišta, pročelnica centra za kvalitetu sveučilišta, voditeljica odsjeka za kvalitetu sveučilišta i prodekani za znanost sastavnica sveučilišta josipa jurja strossmayera u osijeku. analizom akcijskog plana iz 2012. godine radna skupina razmotrila je koje će od navedenih zadataka nastaviti inicirati i provoditi te je zadatke obrazložila u sklopu samovrednovanja. sa svrhom uvida u ostvarene aktivnosti sveučilišta izvješće o provedenim aktivnostima poslano je europskoj komisiji na komentar u veljači 2015. godine. u srpnju 2015. godine europska komisija je sveučilištu produžila logo izvrsnosti kao potvrdu kontinuiranog rada i napretka u znanstveno-istraživačkom radu.